Disclaimer

Posted By Redactie On Wednesday, July 15th, 2015 With 0 Comments

Deze Disclaimer is van toepassing op iedere pagina van de website www.deguldenontsporing.be (hierna ‘Website’). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze Website. Door deze Website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze Disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze Website onmiddellijk te verlaten.

Aard van de aangeboden informatie

De informatie op deze Website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website wordt aangeboden ‘in haar huidige staat’ en zonder dat er garanties worden geleverd.

Onze Website is met grote zorg samengesteld. Wij leveren dan ook grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons dit meedelen via ons contactformulier.

Aan de gegevens, zoals die op deze Website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op deze Website vermelde gegevens afwijken van de door Eneco bezorgde gedrukte versie, prevaleert laatstgenoemde.

Aansprakelijkheid

De Gulden Ontsporing waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de volledige juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door De Gulden Ontsporing zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op de Website terug te vinden is, waaronder teksten, foto’s, geluid, data enz.

De Gulden Ontsporing is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker.

De Gulden Ontsporing is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Website

De Gulden Ontsporing is niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van de Website. In het bijzonder is De Gulden Ontsporing niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Website.

De Gulden Ontsporing is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. De Gulden Ontsporing kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van de Website doet De Gulden Ontsporing zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. De Gulden Ontsporing kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op – of van – de Website.

Externe hyperlinks

Deze Website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, etc., zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de eigenaar van deze Website, tenzij anders vermeld. De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, mogen niet zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze Website worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze Disclaimer te wijzigen. Indien de Disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/of via e-mail en zal de Disclaimer in werking treden 30 dagen na aankondiging. Deze Disclaimer werd het laatst gewijzigd op 22 maart 2013. De eigenaar van deze Website behoudt zich tevens het recht de Website zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verdere aanspraken in zijn geheel stop te zetten.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze Privacy Statement raadplegen.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbanken

Deze Disclaimer is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Contactgegevens

Voor vragen kan u ons contacteren via ons contactformulier.